top of page
KDO JSME ...
 • Cech podkovářů (dále jen Cech) je profesním zapsaným spolkem fyzických a právnických osob z oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky a v zemích Evropské unie.

 • Cech byl založen dne 25.1.2001 dle ust. § 69 z.č. 455/1991 Sb.,ve znění platných novel - Živnostenský zákon a dle z.č. 83/1991 Sb., ve znění platných novel o sdružování občanů a vznikl registrací u Ministerstva vnitra České republiky jako Živnostenské společenstvo podkovářů. Trvání Cechu není nijak časově omezeno.

 • Cech je založen za účelem podpory a hájení společných zájmů fyzických a právnických osob podnikajících v oboru podkovářství, kteří jsou členy spolku.

 • Cech byl založen za účelem zvýšení odborné úrovně živnostI a řemesla podkovářství, stejně jako povznesení etické úrovně jeho členů.

 • Cech spolupracuje s organizacemi ve školství a celoživotním vzdělávání z hlediska podílení se na učebních osnovách pro výuku řádného provozování této živnosti a odborné výuce podkovářského řemesla.

ČÍM SE ZABÝVÁME...
 • prosazujeme a hájíme profesní zájmy svých členů – podkovářů ,

 • v rámci zvýšení odborné úrovně podkovářské živnosti na území České republiky zabezpečujeme vzdělávání a aktuální informovanost hospodářských subjektů a osob zabývajících se podkovářstvím, chovem koní a souvisejícími činnostmi, to vše v souladu s platnou legislativou a welfare koní,

 • zabezpečujeme všestrannou propagaci podkovářského řemesla v chovu koní v ČR, obnovení stavovské cti a mistrovských zkoušek, zvýšení prestiže podkovářského řemesla,

 • iniciativně se podílíme na tvorbě a zdokonalování zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů, které ovlivňují podnikání v podkovářství a ochranu chovu koní,

 • pořádáme pravidelné odborné semináře vedené předními evropskými a světovými lektory v podkovářství,

 • spolupracujeme s Fakultou veterinárního lékařství v Brně, Klinikou chorob koní, a Veterinární klinikou v Heřmanově Městci, které jsou garanty pořádaných seminářů z hlediska zdraví koně a veterinární medicíny,

 • prosazujeme systém začlenění prvků duálního systému vzdělávání, především realizací odborného výcviku a praxe studentů s podkovářskými odborníky v chovatelských a jezdeckých subjektech

 • zabezpečujeme praktickou výuku studentů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. v rámci celoživotního  vzdělávání pro profesní kvalifikace Pomocník podkováře, Europodkovář a Podkovář specialista, podílíme se na přípravách a průběhu podkovářských zkoušek,

 • spolupracujeme s pracovníky Sektorové rady zemědělství, Národního pedagogického institutu, Agrární komorou a Hospodářskou komorou ČR a ostatními organizacemi při tvorbě profesních kvalifikací v oborech podkovářství, mistrovské kvalifikace a pravidel správné podkovářské praxe,

 • zastupujeme zájmy svých členů v mezinárodních organizacích a plní povinnosti z toho vyplývající,

 • napomáháme navazovat přímé styky našich a zahraničních vzdělávacích a podnikatelských subjektů pro členy Cechu a studenty PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o.,

 • sledujeme světové trendy i rozvoj podkovářského oboru, poznatky rozšiřujeme tak, aby mohly být členy Cechu účelně využívány,

 • v rámci programů národních a evropských dotací, např. Programu rozvoje venkova, programu ERASMUS+,  tvoříme a přímo realizujeme vzdělávací projekty, nebo na nich spolupracujeme s ostatními tuzemskými i zahraničními subjekty,

HISTORIE CECHU...
bottom of page